Bantu Jawab: tolong terjemahkan yang baik dan benar ke bahasa jepang romanji Bapak Ibu Guru yang saya hormati, se…

Hello jumpa lagi kawan-kawan di Bantu Jawab, portal informasi untuk pelajar Indonesia.

Pada artikel kali ini kita mau membantumu yang sedang mencari jawaban atas pertanyaan: tolong terjemahkan yang baik dan benar ke bahasa jepang romanji Bapak Ibu Guru yang saya hormati, se…, yuk kita sama-sama cari tahu pembahasannya.

Pertanyaan

tolong terjemahkan yang baik dan benar ke bahasa jepang romanji

Bapak Ibu Guru yang
saya hormati, serta
teman-teman para
pemuda-pemudi
Indonesia yang saya
banggakan.
Perkenankan saya
untuk memberikan
pidato singkat
mengenai sumpah
pemuda. Sumpah
Pemuda merupakan
bukti otentik bahwa
pada tanggal 28
Oktober 1928 Bangsa
Indonesia dilahirkan,
oleh karena itu
seharusnya seluruh
rakyat Indonesia
memperingati
momentum 28 Oktober
sebagai hari lahirnya
bangsa Indonesia,
proses kelahiran Bangsa
Indonesia ini
merupakan buah dari
perjuangan rakyat
yang selama ratusan
tahun tertindas
dibawah kekuasaan
kaum kolonialis pada
saat itu, kondisi
ketertindasan inilah
yang kemudian
mendorong para pemuda
pada saat itu untuk
membulatkan tekad
demi mengangkat
harkat dan martabat
hidup orang Indonesia
asli, tekad inilah yang
menjadi komitmen
perjuangan rakyat
Indonesia hingga
berhasil mencapai
kemerdekaannya 17
tahun kemudian yaitu
pada 17 Agustus 1945.
Bapak Ibu Guru yang
saya hormati, serta
teman-teman para
pemuda-pemudi
Indonesia penerus
bangsa.
Pada saat ini, di zaman
globalisasi ini.
Tantangan kita, para
pemuda, penerus
bangsa sangatlah
berat. Kita sebagai
masa depan bangsa ini
harus bisa bersatu
membangun negeri
tercinta ini. Sebagai
pelajar adalah tugas
kita untuk belajar,
bukan hanya belajar
ilmu pengetahuan dan
teknologi, tapi kita
juga harus belajar
mengenai etika hidup,
moral dan kepribadian.
Sehingga kelak bangsa
kita tidak hanya maju
di bidang ilmu
pengetahuan dan
teknologi, tapi juga
menjadi bangsa yang
bermoral dan berakhlak
mulia, jauh dari
korupsi.
Untuk menjawab
tantangan masa depan
yang semakin berat,
dibutuhkan pemuda
yang kreatif dan
inovatif. Saya kira
pemuda Indonesia
tantangan kita semakin
hari semakin berat.
Masa depan sekarang
betul-betul ditentukan
kreativitas kita, oleh
inovasi-inovasi yang
betul-betul
berdasarkan pikiran-
pikiran yang sehat dan
segar.
Bapak Ibu Guru yang
saya hormati, serta
teman-teman para
pemuda-pemudi
Indonesia.
Saat ini kita lihat
semangat sumpah
pemuda semakin luntur.
Kita lihat di mana-
mana terjadi tawuran
pelajar, terjadi
pertikaian antar
warga, pertiakaian
antara pemuda.
Semakin hilang
semangat bersatu.
Melalui pidato ini, saya
mengajak teman-
teman, mari kita mulai
bergerak, tanamkan
dalam hati, mari kita
kembali tegakkan nilai-
nilai sumpah pemuda,
mari kita bersatu,
bersama-sama
membangun dan
menajukan negeri
tercinta ini.
Dengan meminjam
ungkapan Bung Karno,
bisa dikatakan,
”Semangat Sumpah
Pemuda adalah
semangat rela
’berjoeang’,
’berjoeang’ mati-
matian dengan penuh
idealisme dan dengan
mengesampingkan
segala kepentingan diri
sendiri. Semangat
Sumpah Pemuda adalah
semangat persatuan,
persatuan yang bulat-
mutlak dengan tiada
mengecualikan sesuatu
golongan dan lapisan.
Semangat Sumpah
Pemuda adalah
semangat membentuk
dan membangun
negara. Dan, manakala
sekarang tampak
tanda-tanda
kelunturan dan
degenerasi, kikislah
bersih semua kuman
kelunturan dan
degenerasi itu,
hidupkanlah kembali
semangat Sumpah
Pemuda itu.”
Demikianlah pidato
singkat saya di hari
sumpah pemuda ini..

Baca Juga  Bantu Jawab: peran pemuda dan mahasiswa dalam setiap perubahan politik dan ketatanegaraan di indonesia dan apa ya...

Jawaban #1 untuk Pertanyaan: tolong terjemahkan yang baik dan benar ke bahasa jepang romanji

Bapak Ibu Guru yang
saya hormati, serta
teman-teman para
pemuda-pemudi
Indonesia yang saya
banggakan.
Perkenankan saya
untuk memberikan
pidato singkat
mengenai sumpah
pemuda. Sumpah
Pemuda merupakan
bukti otentik bahwa
pada tanggal 28
Oktober 1928 Bangsa
Indonesia dilahirkan,
oleh karena itu
seharusnya seluruh
rakyat Indonesia
memperingati
momentum 28 Oktober
sebagai hari lahirnya
bangsa Indonesia,
proses kelahiran Bangsa
Indonesia ini
merupakan buah dari
perjuangan rakyat
yang selama ratusan
tahun tertindas
dibawah kekuasaan
kaum kolonialis pada
saat itu, kondisi
ketertindasan inilah
yang kemudian
mendorong para pemuda
pada saat itu untuk
membulatkan tekad
demi mengangkat
harkat dan martabat
hidup orang Indonesia
asli, tekad inilah yang
menjadi komitmen
perjuangan rakyat
Indonesia hingga
berhasil mencapai
kemerdekaannya 17
tahun kemudian yaitu
pada 17 Agustus 1945.
Bapak Ibu Guru yang
saya hormati, serta
teman-teman para
pemuda-pemudi
Indonesia penerus
bangsa.
Pada saat ini, di zaman
globalisasi ini.
Tantangan kita, para
pemuda, penerus
bangsa sangatlah
berat. Kita sebagai
masa depan bangsa ini
harus bisa bersatu
membangun negeri
tercinta ini. Sebagai
pelajar adalah tugas
kita untuk belajar,
bukan hanya belajar
ilmu pengetahuan dan
teknologi, tapi kita
juga harus belajar
mengenai etika hidup,
moral dan kepribadian.
Sehingga kelak bangsa
kita tidak hanya maju
di bidang ilmu
pengetahuan dan
teknologi, tapi juga
menjadi bangsa yang
bermoral dan berakhlak
mulia, jauh dari
korupsi.
Untuk menjawab
tantangan masa depan
yang semakin berat,
dibutuhkan pemuda
yang kreatif dan
inovatif. Saya kira
pemuda Indonesia
tantangan kita semakin
hari semakin berat.
Masa depan sekarang
betul-betul ditentukan
kreativitas kita, oleh
inovasi-inovasi yang
betul-betul
berdasarkan pikiran-
pikiran yang sehat dan
segar.
Bapak Ibu Guru yang
saya hormati, serta
teman-teman para
pemuda-pemudi
Indonesia.
Saat ini kita lihat
semangat sumpah
pemuda semakin luntur.
Kita lihat di mana-
mana terjadi tawuran
pelajar, terjadi
pertikaian antar
warga, pertiakaian
antara pemuda.
Semakin hilang
semangat bersatu.
Melalui pidato ini, saya
mengajak teman-
teman, mari kita mulai
bergerak, tanamkan
dalam hati, mari kita
kembali tegakkan nilai-
nilai sumpah pemuda,
mari kita bersatu,
bersama-sama
membangun dan
menajukan negeri
tercinta ini.
Dengan meminjam
ungkapan Bung Karno,
bisa dikatakan,
”Semangat Sumpah
Pemuda adalah
semangat rela
’berjoeang’,
’berjoeang’ mati-
matian dengan penuh
idealisme dan dengan
mengesampingkan
segala kepentingan diri
sendiri. Semangat
Sumpah Pemuda adalah
semangat persatuan,
persatuan yang bulat-
mutlak dengan tiada
mengecualikan sesuatu
golongan dan lapisan.
Semangat Sumpah
Pemuda adalah
semangat membentuk
dan membangun
negara. Dan, manakala
sekarang tampak
tanda-tanda
kelunturan dan
degenerasi, kikislah
bersih semua kuman
kelunturan dan
degenerasi itu,
hidupkanlah kembali
semangat Sumpah
Pemuda itu.”
Demikianlah pidato
singkat saya di hari
sumpah pemuda ini..

Redīsumasutā watashi ga sonkei suru dakedenaku, no yūjin wakamono Indoneshia watashi hokori ni omotte. Watashi ni shite mimashou ataeru tame ni kanketsuna supīchi sensei ni wakamono. Chikai seinen wa, shōko dai 28-kai 1928-nen 10 tsuki neishon Indoneshia ga umaremashita, yueni zentai ga subeki Indoneshia hito kinen shimasu ikioi 10 tsuki 28-nichi tanjōbi to Indoneshia kokka,Kokumin no sōsei kono Indoneshia no kajitsudesu hitobito no tōsō nan hyaku mo no tame ni dono shītage raremashita dengen-ka de shokuminchishugi sonogo, jōken kono dan’atsu sonogo wakamono o shōrei shimasu made no jikan de kettei rifutingu no tame ni songen Indoneshia no hitobito no seikatsu orijinaru no, ketsui wa nandesuka kenshin-tekina hitobito no tōsō Indoneshia tassei dokuritsu 17-nen-go 1945-nen 8 tsuki 17-nichi ni.Redīsumasutā watashi ga sonkei suru dakedenaku, no yūjin wakamono Indoneshia no kōkei-sha kokka. Kono toki, jidai ni kono gurōbaru-ka. Watashitachi no chōsen, wakamono, kōkei-sha kokka ga arimasu jūryō. Wareware to shite kono kuni no shōrai danketsu suru hitsuyō ga arimasu kuni o kizukimasu saiai. To shite gakusei ga sagyō shite imasu watashitachiha, manabu tame ni dakedenaku, manabimasu kagaku gijutsu ga, wareware wa mata manabanakereba narimasen seimei no rinri ni, dōtokutekina jinkaku.Kuni no shōrai sō wareware dakedenaku, kōdona kagaku no bun’ya de chishiki to gijutsu dakedenaku, zenkoku koto moraru ya dōtoku kōkina, tōku kara hason. Kotaeru tame ni kongo no kadai masumasu omoku, wakamono o torimasu sōzō to kakushintekina. Watashi wa suisoku shimasu Indoneshia no wakamono watashitachi no chōsen wa natte imasu masumasu kibishīdesu. Mirai wa imadesu hontōni kettei ni yotte watashitachi no sōzō-sei, inobēshon hontōni bēsu no kokoro kenkōna kokoro to shinsen. Redīsumasutā watashi ga sonkei suru dakedenaku, no yūjin wakamono Indoneshia.Kyō wareware ga mimasu seishin no chikai fējingu seinen. Watashitachiha, keiei o sanshō shite kudasai doko rantō gakusei wa, hassei shimasu ma no funsō shimin, tatakai wakamono no ma. Maigo danketsu no seishin. Kono enzetsu o tsūji, watashi yūjin o shōtai yūjin, rettsusutāto idō, ikusei kokoro wa, watashitachi o mimashou atai o sai shikō wakamono no chikai-chi, watashitachiha danketsu shimashou ​​, issho ni kōchiku shi, kuni o sokushin saiai.Kariire bunkaruno no hatsugen, sore o iu koto ga dekimasu, chikai no `seishin seinen wa, yorokonde seishin `mezashite’ , `faitingu’ deddo furude shibō risō shugi to to miokurimasu subete jiko no rieki sonomono. Supiritto seinen no chikaimashita danketsu no seishin, yuniti raundo – nashide zettai nanika o jogai suru gurūpu oyobi reiyā.Supiritto no chikai seinen wa, seishin fōmu birudo kuni. Soshite,-ji ima rukkusu mākingu hōkai to hensei, kurabe subete no saikin o kirei ni hōkai to hensei, bakkuribaibu seishin chikai wakai otoko. ‘ Kono yōna supīchi watashi no tanjitsu wakamono no chikai..

Semoga membantu……….

Bagaimana? Apa tulisan tadi dapat membantumu?

Atau kamu malah memiliki jawaban yang berbeda?

Sampai jumpa lagi…

Leave a Comment